Az ICF Magyar Tagozata Egyesület Alapszabálya

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A szervezet neve: ICF Magyar Tagozata Egyesület
 2. A szervezet nevének rövidítése: ICF Egyesület
 3. Az alapítás időpontja: 2011. május 18.
 4. A szervezet működési területe: Magyarország
 5. Az Egyesület jogi személy.
 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 7. Az Egyesület székhelye a Carion Holding Zrt., mint székhelyszolgáltató épülete: 1023 Budapest, Bécsi út 25.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

 

 1. Az Egyesület olyan kulturális nonprofit társadalmi szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy elismertesse a coaching szakmát hivatásként, szakmai érdekképviseletet nyújtson tagjainak, valamint keretet biztosítson a Nemzetközi Coach Szövetség (International Coach Federation, rövidítve: ICF) magyarországi tagjainak szakmai továbbképzéséhez és minőségbiztosításához. A coaching személyreszabott készség- és képesség-fejlesztő folyamat. Az ügyféllel való partneri viszonyon alapul: gondolat-ébresztő és kreatív folyamata, amely arra inspirálja őt, hogy maximalizálja személyes és szakmai potenciálját. A coaching egyedi szolgáltatás, önálló szakma, amely elkülönül a rokon szakmáktól (terápia, tanácsadás, mentoring, tréning).
 2. Az Egyesület a Ptk. 3:63. § (3) bekezdése értelmében az egyesületi céI megvalósítósával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

 3. Céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:
 • A Nemzetközi Coach Szövetség Magyar Tagozatának tagjai számára közösségi életet szervez, szakmai fejlődésük érdekében előadásokat, szakmai rendezvényeket szervez.
 • Vállalatvezetőkkel és HR szakemberekkel meg- és elismerteti a coaching szakmát.
 • A hazai coach képzésekkel és coaching szakmai szervezetekkel együttműködik.
 • A többi, hazai coaching szakmai szervezetekkel együttműködésben törekszik a coaching szakma szabályozására, önszabályozására, a szakmai minimum sztenderdek elfogadtatására a szakmán belül.
 • Törekszik a Nemzetközi Coach Szövetség „Coach kompetenciák” és „Etikai Kódex” dokumentumainak hazai adaptálásán, megismertetésén, elterjesztésén. Etikai ügyekben eljár tagjai körében. (http://icfcoachklub.hu/icf/etikai-kodex/)
 • A coaching szakmát népszerűsítő előadásokat tart, a többi között egyetemeken, konferenciákon, rendezvényeken.
 • Tagjai körében jótékonysági tevékenységeket szervez, így például rászorulók (diákok, kismamák, munkanélküliek, hátrányos helyzetűek) számára ingyenes coaching szolgáltatás nyújtása.

3.  Vállalkozási tevékenységet folytathat, vagy vállalkozásban részt vehet alapvető céljai és feladatai minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében, vagyis a vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatja alapcéljaira a nonprofit működés alapelvei szerint.

4.  Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül szolgáltatásaiból más is részesülhessen.

 

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

 1. Az Egyesület rendes tagjai azok a belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek:
 • írásban nyilatkoznak a belépési szándékról
 • egyetértenek az Alapszabályban foglaltakkal
 • támogatják az Egyesület céljainak megvalósítását
 • a kötelezettségek teljesítését vállalják
 • egy időben tagjai a Nemzetközi Coach Szövetségnek (ICF) is
 • akiknek a felvételét az Elnökség elfogadta
 • Az Egyesület tagja nem lehet tagja olyan pártnak, mozgalomnak, szektának, egyéb szervezetnek, amely sérti az emberi jogokat, különösen az emberi méltóság tiszteletben tartásával, illetve az egyenlő elbánás elvével ellentétes gyakorlatot folytat

2.  Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a coaching szakma hivatáskánt való elfogadtatása ügyének különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek.

3.  A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.

4.  A tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által a számukra biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni. A tiszteletbeli tagok szavazatai választási és választhatósági joggal nem rendelkeznek, de jogosultak a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal részt venni. A tiszteletbeli tagok a határozatképesség tekintetében figyelmen kívül hagyandóak.

5.  A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A tiszteletbeli tagok kötelesek az Egyesület erkölcsi támogatására.

6.  A tagság megszűnik: elhalálozás, kilépés, kizárás, törlés és az Egyesület megszűnése következtében.

7.  A kilépés esetében a kilépési szándéknak az elnökség részére történő írásbeli bejelentésével – a bejelentés tényével – megszűnik a tagsági viszony.

8.  Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb fizetési kötelezettségével a fenti határidőn túl hátralékban van, és tartozását az elnökség írásbeli felszólításában megjelölt határidőre sem egyenlíti ki, az elnökség a tagság soraiból törölheti. A kilépett vagy jogerősen törölt tag csak a tagsági viszonyának fennállása alatt keletkezett tartozásáért felel. Az elnökség a tagot tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt – előzetes írásbeli figyelmeztetése után – törölheti a tagok sorából. A törlésről az elnökség határozatban dönt, amelyet köteles megküldeni az érintett tagnak. A törölt tag az elnökség határozata ellen fellebbezhet. A törölt tag fellebbezésének elbírálása érdekében rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

9.  Az a tag, akinek az Egyesület felé egyéb fizetési illetve elszámolási kötelezettsége van és ezt nem teljesítve az Egyesületből kilép, vagy az Egyesület elnöksége – az előző pontban körülírtak szerint – törli a soraiból, köteles az elszámolást és a visszafizetési kötelezettségét 8 munkanapon belül rendezni. E határidőn túl az Egyesület a követelését a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint bírósági úton érvényesíti a tartozó féllel szemben.

10.  Azt a tagot, aki magatartásával, nyilatkozataival az Egyesület céljait veszélyezteti, vagy Alapszabályt sértő magatartásával méltatlanná válik a tagságra, az Egyesület kizárhatja tagjai közül. A kizárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti. A kizárásról a Közgyűlés dönt. A kizárandó tagot a titkár 20 nappal a Közgyűlés összehívása előtt értesíti a kizárási kezdeményezésről, írásban, tértivevényes küldemény útján. A döntés előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy álláspontját kifejthesse, mind írásban a tagok felé, mind a Közgyűlésen személyesen. A kizáró határozatot (amely tartalmazza a jogorvoslati lehetőségeket is) tértivevényes küldeményben juttatja el a titkár a kizárt tag számára. A kizárt tag az Egyesület közgyűlésének döntése ellen, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel élhet az Egyesült székhelye szerinti Fővárosi Törvényszéknél. A kizárandó tag viselkedése, tevékenysége megítélésének alapjául az ICF Etikai Kódexe szolgál (1. sz. melléklet.)

11.  Elhalálozás esetén a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjat és egyéb kifizetéseit a hozzátartozók nem követelhetik vissza.

12.  Az Egyesületi tagság alsó korhatára betöltött 18. életév.

13.  A belépőnek a belépési szándékát az Egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítania.

14.  A felvétel tárgyában az Egyesület elnöksége a kérelem benyújtását követő első vezetőségi ülésen dönt. Amennyiben a belépési feltételeknek a belépni szándékozó megfelel, úgy csatlakozását el kell fogadni. A felvétel ügyében hozott nemleges döntést a felvételt kérővel írásbeli indoklással kell közölni.

 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. A tagokat a jogszabályokban biztosított egyenlő jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
 2. A tagok jogosultak:
 • aktívan részt venni az Egyesület munkájában és tevékeny közreműködésükkel hozzájárulni az egyesületi feladatok teljesítéséhez
 • részt venni a közgyűlésen
 • az Egyesület tagjait a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati-, illetve választási jog illeti meg, amelyet a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján gyakorolhatnak
 • a rendes tagok választhatósági joggal is rendelkeznek, az ügyintéző és képviseleti szerv tagjává történő választást illetően a
 • az Egyesület által rendezett előadásokon, rendezvényeken részt venni, az Elnökség által meghatározott kedvezménnyel
 • az Egyesület által negyedévente rendezett ICF Coach Klubon részt venni, belépődíj fizetése nélkül; a részvétel előfeltétele a Klubra való regisztráció a Klubot megelőző 14. napig
 • az Egyesület által működtetett levelezőlista tagjává válni, azt szakmai célokra használni
 • az Egyesület honlapján fényképpel és elérhetőségi adatokkal megjelenni (www.coachfederation.hu)

3.  Az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek, kivéve a figyelmetlenségből vagy szándékosságból eredő károkozást. Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel.

4.  Az Egyesület tagja a Közgyűlés, vagy az Elnökség törvénysértő határozatát a tudomására jutott 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban annak végrehajtását nem gátolja.

5.  A tagok kötelesek:

 

 • támogatni és elősegíteni az Egyesület tevékenységét
 • az Alapszabályban foglalt célok megvalósításában közreműködni
 • a közgyűlési és az elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani
 • védeni az Egyesület tulajdonát
 • az egyesületi tagdíjat határidőre megfizetni
 • az ICF Etikai Kódexét betartva gyakorolni a coaching szakmát
 • törekedni a belépéstől számított 2 éven belül megszerezni az ICF nemzetközi coach-akkreditációját

 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

 1. Az Egyesület Alapszabályán keresztül biztosítja az Egyesület demokratikus önkormányzati elven alapuló működését. Elősegíti a tag jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.
 2. Az Egyesület vezető szerveit egyévi időtartamra választja a Közgyűlés. A választott vezetők beszámolási kötelezettséggel tartoznak választóiknak. Amennyiben feladataikat nem az Alapszabálynak megfelelően látják el, vagy egyáltalán nem látják el, a megválasztó szerv őket bármikor visszahívhatja.
 3. A szavazás nyílt úton történik. Ha jogszabály, vagy az Alapszabály minősített többséget nem ír elő a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Tisztújítás esetén megválasztott az, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
 4. Titkos szavazást kell tartani: ha a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot javasolja.
 5. Az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, azon annak zavarása nélkül bárki jelen lehet. A nyilvánosság korlátozására személyi jogsérelem, illetve az Adatvédelmi törvény sérelme esetén van lehetőség.
 6. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető testületei: a Közgyűlés és az Elnökség. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.

 7. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 8. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 9. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

10. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

 • magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

11. A vezető szerv határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,

 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

12. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa ( a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján:

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

13. A Közgyűlés

 

13.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége alkotja. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörrel dönt az alábbiakban:

 

 • az Alapszabály módosítása;

 • az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

 • az Elnökség egy évre történő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

 • az éves költségvetés elfogadása;

 • az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása;

 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

 • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

 • a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

 • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

 • végelszámoló kijelölése;

 • a tagdíj mértékének meghatározása;

 • a tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása;

 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

13.2 A közgyűlést az Elnök hívja össze évente egyszer, amely egyben a tisztújító közgyűlés is. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlést az egyesület Elnöke vezeti le. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének a megjelölését, valamint az ülés javasolt napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót a közgyűlési ülés időpontjánál 15 nappal előbb meg kell küldeni. A meghívót az egyesület honlapján közzé kell tenni, valamint az ülésen részvételre jogosultaknak visszaigazolható e-mailben megküldeni. Legkésőbb a közgyűlési ülés időpontját megelőző 4. napig kérhetik a tagok és az egyesület szervei az egyesület Elnökétől a napirend kiegészítését – a kérelemnek tartalmaznia kell a kiegészítés indokát is. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítését szintén az egyesület honlapján kell közzétenni. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható csak határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

13.3. Rendkívüli ülést akkor kell tartani, ha azt

 • a tagok legalább 25%-a az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri,
 • az Elnökség szükségesnek tartja,
 • a bíróság elrendeli
 • az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

 • az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy

 • az egyesület céljának elérése veszélybe került.

13.4. A 13.3. pont d), e) és f) alpontjaiban megjelölt okok alapján összehívott a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

13.5. A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást az egyesület honlapján és hírlevelében közzé kell tenni.

 

13.6. A közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálónak és a jegyzőkönyvvezetőnek a személyére az Elnök tesz javaslatot, melyről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt.

 

13.7. A Közgyűlést a levezető elnök vezeti, akit a Közgyűlés az ülés megnyitása után választ nyílt szavazáson, egyszerű többséggel. Az Egyesület közgyűlésének  döntéseivel kapcsolatosan az Elnökségnek gondoskodnia kell olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén ezenfelül személye is megállapítható. Az Egyesület közgyűlésének, Elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Ezt a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlésen nyílt szavazáson egyszerű többséggel megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv-hitelesítőket a közgyűlés választja nyílt szavazással, egyszerű többséggel. A szavazatokat a szavazatszedő-számláló bizottság számolja össze, amely három, a Közgyűlés által nyílt szavazáson, egyszerű többséggel választott tagból áll. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. A döntéseket, határozatokat a meghozataltól számított 30 napon belül kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl az a döntésekről, határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén.

 

13.8. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés határozatképtelen, az ülést el kell halasztani és megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés akár még ugyanazon a napon megtartható, de csak akkor, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A megismételt ülésen az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban szerepelnek a távolmaradás következményei a tagokra nézve, illetve szerepel a megismételt közgyűlés időpontja.

 

13.9. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához.

 

13.10. Az Egyesület alapszabályának elfogadásához, módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről, illetve más szervezettel való egyesüléséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Titkos szavazást kell lebonyolítani a tagok kizárásakor. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik, egyszerű többséggel.

 

14. Az Elnökség

 

 • Az Elnökség az Egyesület szervező, összehangoló, ügyintéző és képviseleti szerve, amely biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát. Az elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető szerve.
 • Tagjai (maximum 7 tag): elnök, alelnök, etikai bizottság elnöke, kincstárnok-titkár, akkreditációs igazgató, jószolgálati igazgató, programok és kommunikációs igazgató. Az Elnökséget a következő év rendes közgyűléséig terjedő időszakra választják. A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt-e.
 • Az elnökség – a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.
 • Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 5 nappal. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint fele jelen van.
 • Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
 • Az elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül.
 • Az elnökség a feladatok ellátására eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
 • Az Egyesületet az elnök képviseli.
 • Az Elnökség tisztségviselőit a közgyűlés pozíciónként választja meg.

VI. TISZTSÉGVISELŐK

 

A közgyűlés közvetlenül választja meg az elnököt, alelnököt és titkárt és a tagokat. Az előző év alelnöke automatikusan felkerül a jelölőlistára, a következő év elnöki jelöltjeként. Az elnökséget az évi rendes közgyűlés választja, az elnökség megbízatása a következő évben tartandó mérlegbeszámolót elfogadó közgyűlésig tart. Az évi rendes közgyűlést legkésőbb május 31-ig kell megtartani.

 

1. Elnök – az Egyesület elnöke:

 

 • Az Elnök képviseli az Egyesületet, az elnökség egyes tagjait megbízza esetenkénti képviselettel,
 • Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit, azokon elnököl,
 • Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
 • A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
 • Eljár az elnökség által átruházott hatásköri ügyekben,
 • Irányítja az Egyesület és az elnökség munkáját,
 • Kapcsolatot tart a média képviselőjével, ellátja a szóvivői feladatokat,
 • Javaslatot tesz az Egyesület rendezvényeire
 • Az egyesület bankszámlája felett önálló rendelkezési joga az elnöknek van.

2. Alelnök – az Egyesület alelnöke:

 

 • Következő évre megválasztott elnök
 • Távollétében az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt, gyakorolja annak minden jog- és munkakörét.
 • Elvégzi az elnök és a közgyűlés által átruházott feladatokat.
 • Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi.

3. Etikai bizottság elnöke:

 

 • Az ICF Magyar Tagozata Egyesület leköszönő elnöke
 • 4 fős csapat toborzása
 • Hivatalos etikai ügyek, megkeresések esetén az ICF Magyar Tagozata eljárási rendjének megfelelő működés biztosítása
 • Az ICF Magyar Tagozata etikai eljárási rendjének transzparensé és elérhetővé tétele tagok és ügyfelek számára
 • Etikai esettanulmányok gyűjtemény létrehozása, bővítése edukációs célzattal
 • Részvétel az ICF világszervezet által működtetett Chapter Ethics Liaison konferencia hívásokban

4. Kincstárnok - Titkár:

 

 • Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
 • Gondoskodik a közgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének előkészítéséről,
 • Irányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait,
 • Segít az Egyesület rendezvényeinek szervezésében,
 • Segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által átruházott feladatokat
 • Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az elnökségnek havi rendszerességgel beszámol,
 • A pénz és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet,
 • Tevékenységét az elnök felügyeletével végzi.

5. Akkreditációs Igazgató:

 

 • Akkreditációs Bizottsági tagok toborzása.
 • Akkreditációs Bizottság munkája szervezése, vezetése.
 • CCE pontok (CCEU) adminisztrálása.
 • Mentoring igazolások adminisztrálása.
 • Coach képző intézmények látogatása, információ és akkreditáció céljából.
 • Nemzetközi (ICF Global szintű) akkreditációval kapcsolatos információk nyomon követése, s annak megfelelően a helyi tagozat számara naprakész információk rendelkezésre bocsájtása.

6. Jószolgálati Igazgató:

 

 • Jószolgálati operatív csapat toborzása
 • Operatív csapat vezetése
 • Éves jószolgálati program összeállítása – célcsoport, stratégia
 • Jószolgálati folyamatok nyitó rendezvényének (rapid randi) szervezése – helyszín, résztvevők
 • Rendezvény hátterének adminisztratív biztosítása (szervezetek vs coachok)
 • Önkéntes coachok (ICF tagok) toborzása
 • Jószolgálati coaching folyamatok adminisztratív hátterének biztosítása (szervezetek vs coachok)
 • Önkéntes szupervízorok, esetmegbeszélést vezetők toborzása (ICF tagok)
 • Együttműködés a kommunikációs csapattal a megfelelő publicitást illetően
 • Folyamatok értékelésének biztosítása, annak összegzése
 • Éves közgyűlésre eredményekről beszámoló készítése

7. Programok és Kommunikációs Igazgató:

 

 • Az adott évre vonatkozó kommunikációs terv kidolgozása
 • Az ICF Magyar Tagozat online felületeinek kezelése, tartalomgenerálás illetve annak koordinálása, így ezen belül:
 • a coachfederation.hu honlap gondozásában való aktív részvétel
 • az ICF Magyar Tagozat különféle social media felületeinek (pl. facebook csoport, facebook page; LinkedIn csoport) gondozásában való aktív részvétel
 • Az Egyesület tevékenységének és adott évi programjainak megfelelő szintű kommunikációs támogatása, ezen belül:
 • az ICF Magyar Tagozat és az Egyesület tagsága irányába történő kommunikációs tevékenység koordinálása, aktív részvétel a megvalósításban (hírlevél, új tagok köszöntése, kapcsolatfelvétel, honlapra történő regisztráció, blogírás stb.)
 • az éves programterv és egyes események kommunikálása a tagság, illetve az elnökség által meghatározott célközönség felé
 • az egyes rendezvényekkel járó kommunikációs feladatok koordinálása, megvalósításában való aktív részvétel
 • az Egyesület kommunikációs partnereivel (pl. Magyar Coach Szemle, PR ügynökségek stb.)
 • az egyes rendezvényeken érintett előadókkal, fókuszálva a program kommunikációs anyagaira (rövid marketing anyag, eseményismertető) és a CCEU pontokhoz szükséges dokumentáció előkészítésére, együttműködve az Akkreditációs Igazgatóval.
 • további coach szakmai partnerszervezetek kommunikációban, programszervezésben érintett képviselőivel a tervezett programok, rendezvények hatékonyabb szervezése és sikeressége érdekében.
 • Az adott évi programterv sikeres megvalósítása érdekében az egyes programok tervezésében, előkészítésében, lebonyolításában való aktív részvétel az Elnökség többi tagjával együttműködve.

VII. HATÁROZATOK RENDJE

 

 1. A közgyűlésről és az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:
 • a megjelent szavazóképes tagok számát (Az elnökség esetében név szerint)
 • a határozatképességet,
 • a véglegesített napirendet,
 • a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve a hatályukat is,
 • a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
 • a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség esetében név szerint).

3.  A jegyzőkönyveket hitelesítik:

 

 • a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
 • az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök.

4.  A testületek határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a mellette és ellene szavazók számarányát, illetve –nyílt szavazás esetén- a személyét. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel.

 

VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:
 • a tevékenység folytatásából származó bevétel,
 • az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
 • tagdíj,
 • a vállalkozási jövedelem,
 • adomány, támogatás, pályázati bevétel
 • egyéb bevételek.

 

2.  A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.

 

3.  Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

 

4.  Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

 

5.  Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

 

6.  Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel.

 

7.  Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.

 

8.  A tagdíj bevétel évi rendszeres tagdíjból áll. Az éves tagdíj mértékét az Egyesület honlapján teszi közzé.

 

9.  A következő évi tagdíjról az évi rendes Közgyűlésen dönt az Egyesület.

 

10.  A tagok csak az évente meghatározott tagdíj megfizetésére kötelezhetőek.

 

11.  A tagdíj felemelése vagy csökkentése a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

12.  Az éves tagdíjat legkésőbb a következő év április 1-ig kell befizetni, készpénzben vagy banki átutalással.

 

13.  A közgyűlés az éves tagsági díjat az alábbiak szerint állapítja meg: rendes tagok számára évi 10.000,- Ft azaz tízezer forint.

 

IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA

 

 1. Az Egyesület a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 15 nappal a honlapján megjelenteti a közgyűlésről szóló tájékoztatást.
 2. A tagok és a határozatban érintettek számára hozzáférhetővé teszi a „Hatályos Egyesületi Határozatok” c. dokumentumot.
 3. Az Egyesület a szolgáltatásairól évente szolgáltatási jegyzéket jelentet meg, amely tartalmazza a szolgáltatás fajtáját, igénybevételi feltételeit. A szolgáltatási jegyzéket honlapján, hírlevélben megjelenteti. A szolgáltatásokkal azonos módon hozza nyilvánosságra az Egyesület a működés módját, a beszámolói közléseket, illetve a közgyűlés és az elnökség döntéseit.
 4. Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is.
 5.  Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki szabadon betekinthet, az Elnökkel történő előzetes időpont-egyeztetést követően.
 6. Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, arról – a saját költségére – másolatot készíthet.
 7. Alulírott dr. Zatik Zsuzsanna, mint az alapszabályt ellenjegyző ügyvéd, kijelentem, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen módosított alapszabályt a közgyűlés 2015. július 9-én fogadta el.

 

Ellenjegyezte Budapesten, 2015. 07.16.

Dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd (Dr. Zatik Zsuzsanna Ügyvédi Iroda)